OGŁOSZENIE z dnia 18.06.2009 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej w związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy żywności: - ciast – pakiet 1 - pieczywa – pakiet 2

OGŁOSZENIE

z dnia 18.06.2009 r.

o wyborze oferty najkorzystniejszej

nr. sprawy :DPS-2-III-241/9/2009

/Nr ogłoszenia w portalu U.Z.P 86893-2009 dnia 04.06.2009r.

W związku z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy żywności:

- ciast – pakiet 1

- pieczywa – pakiet 2

dla potrzeb żywienia mieszkańców naszego Domu

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37 informuje , że do wykonania naszego zamówienia zostali wybrani następujący Wykonawcy:

Pakiet 1 – dostawa ciast – oferta nr 1

Piekarstwo i Cukiernictwo Sc. Krzysztof Waszelewski

Beata Waszelewska

97- 200 Tomaszów Maz. ul. Murarska 13

z ceną zamówienia 2 320,00 zł. netto plus należny podatek VAT

w kwocie 162,40 zł. tj.2 482,40 zł. brutto

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu , która otrzymała 100 pkt. tj. 100% w kryterium jakim była cena 100%

Pakiet 2 - dostawa pieczywa

P.P.H.U „PAU-MAR” Michał Błoch 97-319 Będków ul. Reymonta 5

z ceną zamówienia 20 553,30 zł. netto plus należny podatek Vat

w kwocie 1 438,73 zł. tj.21 992,03 zł. brutto.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły następujące oferty nie podlegające odrzuceniu, które otrzymały następującą punktację

w kryterium jakim była cena 100 % :

Oferta nr 1

Piekarstwo i Cukiernictwo Sc. Krzysztof Waszelewski Beata Waszelewska

97-200 Tomaszów Maz. ul.Murarska 13

Oferta otrzymała 61,01 pkt tj.61,01 %

Oferta nr 2

Piekarnia w Inowłodzu Paweł Świerczyński 97-215 Inowłódz ul.Spalska 25

Oferta otrzymała 97,03 pkt tj.97,03 %

Oferta nr 3

P.P.H.U „PAU-MAR Michał Błoch 97-319 Będków ul. Reymonta 5

Oferta otrzymała 100 pkt tj.100% .