Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Domu Pomocy Społecznej Nr 2
w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1.

Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację, zasady działania oraz zakres i poziom usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz.,

§ 2.


Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1.    Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 2  w Tomaszowie Maz.
2.    Domu - należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. przy ul. Jana Pawła II 37
3.    Zastępcę dyrektora - należy przez to rozumieć zastępcę dyrektora DPS Nr 2 w Tomaszowie Maz.
4.    Głównym księgowym - należy rozumieć głównego księgowego DPS Nr 2 w Tomaszowie Maz.
5.    Mieszkańcu - należy przez to rozumieć osobę zamieszkująca w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. na mocy decyzji administracyjnej.
6.    Dział - należy przez to rozumieć podstawową komórkę organizacyjną realizującą działania w szerokim zakresie, zwłaszcza w zakresie zadań pokrewnych, których realizacja w jednej komórce usprawnia zarządzanie Domem.
7.    Zespole - należy przez to rozumieć wyodrębnioną grupę pracowników wspólnie wykonujących zadania dla określonej grupy mieszkańców.
8.    Sekcji - należy przez to rozumieć wyodrębniona grupę pracowników wykonujących wspólne zadania.
9.    Samodzielnym stanowisku pracy - należy przez to rozumieć wyodrębnione stanowisko pracy podległe bezpośrednio dyrektorowi, zastępcy dyrektora lub głównemu księgowemu.
10.     Statucie - należy rozumieć Statut Domu Pomocy Społecznej Nr 2.
11.     Regulamin - należy rozumieć Regulamin Organizacyjny DPS Nr 2 w Tomaszowie Maz.
12.     Zarząd - należy rozumieć Zarząd Powiatu Tomaszowskiego.


§ 3.Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. działa w szczególności na podstawie:

1.    Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z  2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
2.    Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)
3.    Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
4.    Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.),
5.    Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837),
6.    Statutu Domu nadanego Uchwałą Nr L III/ 387/2006  Rady Powiatu w Tomaszowie Maz.                       z dnia 31.08.2006 r.
7.    Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 9014/9/2 z 16.03.2009 r.
8.    Niniejszego Regulaminu.


§ 4.1.    Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową o zasięgu ponadgminnym, podległą bezpośrednio Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Maz.
2.    Siedzibą Domu jest miasto Tomaszów Maz.
3.    Dom jest zlokalizowany w Tomaszowie Maz. przy ul. Jana Pawła II 37.
4.    Dom używa nazwy: „Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz.”


                       
§ 5.1.    Dom przeznaczony jest dla 120 osób, kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku.
2.    Dom jest placówką stacjonarną, umożliwiającą mieszkańcom pobyt zarówno stały jak i okresowy - zapewniającą całodobową opiekę.
3.    Dom może prowadzić usługi na rzecz osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, ze środowiska, potencjalnych kandydatów na mieszkańców Domu.§ 6.1.    Dom w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy jest miejscem pracy zatrudnionych w nim pracowników.
2.    Obowiązki pracowników Domu, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin Pracy oraz Regulamin Wynagradzania Pracowników.


Rozdział II

ZASADY KIEROWANIA PRACĄ DOMU

§ 7.1.    Pracą Domu kieruje dyrektor, przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego.
2.    Dyrektor odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Domu i reprezentuje Dom na zewnątrz.
3.    Zastępca dyrektora zastępuje dyrektora Domu w czasie jego nieobecności lub czasowej niezdolności do pracy.§ 8.Dyrektor kierując Domem, w szczególności:
    1) określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Domu,
    2) dokonuje podziału zadań w kierownictwie Domu i kieruje ich pracą,
3) określa zasady polityki kadrowej, dba o należyty dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji,
    4) rozstrzyga sprawy sporne między pracownikami,
    5) awansuje, nagradza, wyróżnia, ewentualnie udziela kar pracownikom Domu,
    6) zapewnia skuteczny nadzór nad pracą podległych pracowników,
7) nadzoruje przestrzeganie przez pracowników Domu dyscypliny pracy i właściwego stosunku do mieszkańców Domu.

 

§ 9.


Do obowiązków zastępcy dyrektora Domu należy :
    1) organizacja zadań opiekuńczo - terapeutycznych w Domu,
    2) kierowanie i koordynacja pracy podległych pracowników,
    3) nadzór nad prawidłowością oceny sytuacji mieszkańca,
    4) organizacja spotkań zespołów terapeutycznych,
    5) nadzór nad jakością i prawidłowością świadczonych usług,
    6) sprawowanie bieżącej kontroli i nadzoru nad opracowywaniem i realizacją
              indywidualnych planów wspierania mieszkańca,
    7) nadzór nad warunkami życia mieszkańca.§ 10.Do podstawowych obowiązków głównego księgowego należy:
    1) kierowanie pracą podległych pracowników,
2) opracowywanie budżetu Domu - planów finansowych, dochodów i wydatków oraz wniosków w sprawie tych planów i ich realizacji,
3) realizacja budżetu, kontrole  i analizy wykorzystania środków budżetowych,
4) ścisłe przestrzeganie dyscypliny budżetowej w realizacji zadań Domu oraz nadzór nad ich realizacją, zgodnie z planowanym przeznaczeniem - w sposób celowy i oszczędny,
5) opracowywanie propozycji dokonywania zmian w budżecie Domu, w zakresie przewidzianym w prawie budżetowym i przepisach wykonawczych,
6) sporządzanie bilansów oraz sprawozdań z wydatków, dochodów, funduszy celowych,               finansowania inwestycji i bieżących remontów,
7) organizowanie zabezpieczenia składników majątkowych oraz opracowywanie  wytycznych w sprawach inwentaryzacji,
         8) bieżąca kontrola zasadności wydatków Domu,
         9) prowadzenie terminowej i rzetelnej sprawozdawczości statystycznej.

Rozdział III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA DOMU

§ 11.1.    W skład struktury organizacyjnej Domu wchodzą działy:
        1) Dział Opiekuńczo - Terapeutyczny,
        2) Dział Administracyjno – Gospodarczy,
        3) Dział Księgowości.
2.    Schemat struktury organizacyjnej Domu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 
3.    Do zadań wspólnych działów należy w szczególności:
1) współpraca w zakresie terminowego i prawidłowego wykonywania zadań,
              szczególnie realizacji usług dla mieszkańców Domu,
2) usprawnianie organizacji, metod i form pracy Domu,
              3) przestrzeganie praw mieszkańców Domu,
              4) dbanie o właściwą atmosferę Domu,
5) wykonywanie zarządzeń i poleceń wynikających z przepisów ogólnych oraz zarządzeń dyrektora Domu,
6) podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych, zapewniających właściwą i terminową realizację zadań określonych w programach i planach.
4.    Dopuszcza się możliwość zmiany rodzaju ilości stanowisk pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych, odpowiednio do powstałych zmian w zapotrzebowaniu na rodzaj lub ilość usług dla mieszkańców.


Rozdział V

ZADANIA  POSZCZEGÓLNYCH  DZIAŁÓW

§ 12.Dział Opiekuńczo - Terapeutyczny
1.    Działem kieruje zastępca dyrektora Domu.
2.    Do zadań działu Opiekuńczo-Terapeutycznego należy zapewnienie potrzeb opiekuńczych, wspomagających, zdrowotnych i kulturalno-rekreacyjnych, w szczególności:
1) w zakresie działalności opiekuńczej jest to :
- zapewnienie opieki lekarskiej,
- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
                       (toaleta codzienna, kąpiel, karmienie, ubieranie, sadzanie na wózek ),
                - pielęgnacja ciężko chorych, leżących,
- utrzymanie czystości w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach wspólnego przebywania,
                 - nadzór nad prawidłowością żywienia mieszkańców,
                   - nadzór nad higieną osobistą i wyglądem mieszkańców,
- inicjowanie działań mających na celu  pobudzanie aktywności mieszkańców do samoopieki,
- zadbanie o wystrój Domu i atmosferę zbliżoną do domu rodzinnego.
2) w zakresie działań terapeutycznych mieści się:
             - organizacja różnych form terapii zajęciowej,
- aktywizowanie mieszkańców poprzez ruch, ćwiczenia, rehabilitację oraz fizjoterapię,
                - opieka socjalna nad mieszkańcami,
                - organizacja czasu wolnego - świąt i uroczystości okazjonalnych,
                - organizowanie rozrywki i rekreacji,
                - umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych,
                - pomoc w utrzymaniu  kontaktu z rodziną, środowiskiem,
                - pomoc w pracach Samorządu Mieszkańców,
                - rozeznanie potrzeb mieszkańców,
                - opracowywanie planów indywidualnej opieki, uwzględniając indywidualne
                   potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca,
                 - opracowywanie rocznych planów pracy,
                   - opracowywanie tygodniowej oferty świadczonych usług,
                   - sporządzanie i udzielanie informacji o świadczonych usługach,
                   - analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na określone usługi.
   
3. Realizacja potrzeb mieszkańców następuje poprzez zespoły opiekuńczo-terapeutyczne wyznaczone przez dyrektora Domu.

§ 13.

Dział Administracyjno - Gospodarczy1.    Działem kieruje dyrektor Domu.
2.    W skład Działu Administracyjno - Gospodarczego wchodzą:
        1) samodzielne stanowisko d/s pracowniczych,
        2) sekcja gospodarcza,
        3) sekcja żywienia.
3.    Do zadań Działu Administracyjno - Gospodarczego należy zapewnienie potrzeb     bytowych mieszkańców oraz normalnego funkcjonowania Domu, a w szczególności:
    1) w zakresie spraw administracyjnych:
- prowadzenie rejestru wpływających spraw,
            - prowadzenie sekretariatu Domu i obsługa specjalistycznego sprzętu biurowego.
- prowadzenie składnicy akt.
    2) w zakresie spraw gospodarczych :
- prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia Domu,
- dostaw towarów i usług oraz remontów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
      - gospodarowanie środkami transportu,
     - prowadzenie spraw związanych z konserwacją sprzętu i urządzeń maszyn, instalacji,
- sporządzanie posiłków zgodnie z recepturą, normami żywieniowymi, rodzajem diet i estetyką,
       - utrzymanie porządku i estetyki wokół Domu,
       - realizacja usług pralniczych,
       - zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny w Domu,   


    3) w zakresie spraw pracowniczych :
- przygotowywanie materiałów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, zmianą stanowisk pracy,
- prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, urlopów oraz spraw związanych              z czasową niezdolnością do pracy,
           - wydawanie legitymacji, zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia,
-sporządzanie sprawozdawczości statystycznej GUS i resortowych dotyczących zatrudnienia,
        - kontrola porządku i dyscypliny pracy,
       - przygotowywanie wniosków w sprawach wyróżnień, nagradzania i karania pracowników,
             - załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę i rentę,
            - prowadzenie spraw dotyczących dokształcania pracowników Domu,
- prowadzenie spraw związanych z wykorzystywaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- opracowywanie zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczonych na finansowanie działalności socjalnej,
- prowadzenie rejestru i dokumentacji dotyczącej statutu, regulaminów, skarg i wniosków, zarządzeń dyrektora Domu,
             - prowadzenie spraw bhp i ochrony p.poż.

§ 14.Dział Księgowości
1. Działem kieruje główny księgowy.
2. Do zadań Działu Księgowości należy :
- prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu,
- sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu,
-sporządzanie planu wydatków budżetowych i prowadzenie ewidencji bieżących      wydatków,
        - prowadzenie ewidencji dochodów jednostki,
-prowadzenie dokumentacji wydatków osobowych ( listy wypłat, rozliczeń płacopochodnych - ZUS, PZU ),
- współpraca ze starostwem, bankiem i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań Domu,
- prowadzenie kasy,
    - ewidencja środków trwałych,
- wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i rozporządzeń wykonawczych z zakresu budżetu,
        - analiza wykorzystywania środków finansowych na realizację zadań Domu,
        - sporządzanie rocznych bilansów,
        - opracowywanie propozycji wydatkowania miesięcznego budżetu,
        - sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie realizacji budżetu i prawidłowości
         dokumentacji,
- sporządzanie analiz i sprawozdań opisowych odnośnie kosztu miesięcznego utrzymania mieszkańca.
3. Szczegółowe zakresy obowiązków wszystkich pracowników znajdują się w aktach osobowych pracowników Domu.
                   

Rozdział V

ZASADY  FUNKCJONOWANIA  DOMU

§ 15.

1.    Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
2.    Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje Starosta Powiatu.
3.    Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
4.    Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formie wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
5.     Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne          i religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb.
6.    Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących im, na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i społecznych.
7.    Dom zapewnia warunki do godnego umierania i sprawiania zmarłemu mieszkańcowi pogrzebu zgodnie z wyznaniem i miejscowymi zwyczajami.


                       
§ 16.1.    Przed przyjęciem osoby do Domu pracownik socjalny ustala jej aktualną sytuację                      w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu.
2.    Dyrektor Domu zawiadamia osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego                      o terminie przyjęcia do Domu.
3.    Dyrektor Domu lub jego zastępca, wraz z pracownikiem socjalnym przyjmują nowo przybyłego mieszkańca serdecznie i gościnnie oraz przedstawia go pozostałym mieszkańcom i personelowi opiekuńczemu.
4.    Pracownik socjalny przeprowadza rozmowę z osobą przyjmowaną oraz jej przedstawicielem ustawowym, ustala wstępne warunki pobytu oraz informuje o zakresie świadczonych usług.
5.    Nowo przybyły mieszkaniec Domu zostaje zapoznany z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz ze swoimi uprawnieniami i obowiązkami.§ 17.1.    W organizowaniu życia mieszkańców uwzględnia się następujące zasady:
    1) podmiotowego traktowania i partnerstwa ze strony personelu,
    2) posiadania własnych, drobnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywanie,
    3) korzystanie z własnych ubrań,
    4) spożywanie posiłków w warunkach zbliżonych do domowych,
    5) aktywnego trybu życia,
    6) zachowanie samodzielności w wyborze trybu życia,
    7) ochrony dóbr osobistych,
    8) intymnego i godnego życia,
    9) podtrzymywanie więzi z rodziną i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.
2.    W Domu działa samorząd mieszkańców, którego obieralnym reprezentantem jest Rada Mieszkańców. Rada jest rzecznikiem interesów mieszkańców i partnerem dyrektora w lepszym zaspokojeniu potrzeb osób zamieszkujących.
3.    Dom zapewnia możliwość złożenia do depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych nie będących w codziennym użyciu.


Rozdział VI

ZAKRES I POZIOM USŁUG

§ 18.

Dom świadczy podstawowe usługi :1) zaspokajania potrzeb bytowych, zapewniając :
         a) miejsce zamieszkania, wyposażone w niezbędne meble, radio, pościel i bieliznę     pościelowa,
b) wyżywienie, w tym dietetyczne zgodne ze wskazaniami lekarza, w ramach obowiązującej stawki żywieniowej. Mieszkańcom domu zapewnia się cztery posiłki dziennie, a osobom chorym na cukrzycę pięć posiłków dziennie,
c) odzież, obuwie i środki czystości dla tych, którzy z własnych środków uczynić     tego nie mogą,
        d) utrzymanie czystości,
2) opiekuńcze polegające na :
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, włącznie z karmieniem, ubieraniem, myciem, kąpaniem i praniem, goleniem, strzyżeniem,
         b) pielęgnacji,
         c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
3) wspomagające, polegające na :
    a) organizacji terapii zajęciowej w pracowni terapii,
    b) podnoszeniu sprawności – świadczeniu usług kinezyterapii i fizykoterapii,
    c) możliwości uzyskania pomocy prawnej,
    d) możliwości kontaktu z psychologiem,
e) możliwości korzystania przez mieszkańców Domu z biblioteki oraz codziennej prasy               i telewizji,
f) aktywizowaniu mieszkańców Domu poprzez możliwość samorealizacji w różnych dziedzinach ( muzykoterapia, teatrzyk, chór, itp),
g) organizacji świąt, uroczystości okazjonalnych i imprez o charakterze                        kulturalno – turystyczno - rekreacyjnym,
h) umożliwieniu zaspakajania potrzeb religijnych poprzez możliwość kontaktu z kapłanem  i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca Domu,
    i) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,
    j) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną
i społecznością lokalną
k) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
l) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,
m) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
n) finansowaniu mieszkańcowi domu nie posiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego,
o) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji  o tych prawach dla mieszkańców domu,
    p) sprawowaniu wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu,
r) sprawieniu zmarłemu mieszkańcowi pogrzebu, zgodnie z wyznaniem i miejscowymi zwyczajami.


       
§ 19.


1.    Zakres usług o których mowa w § 18 Regulaminu, ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca.
2.    Indywidualne plany wsparcia mieszkańca Domu opracowywane są z jego udziałem przez zespoły terapeutyczno – opiekuńcze; jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim.
3.    Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca Domu koordynuje „pracownik I kontaktu” wskazany przez mieszkańca; jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu.


Rozdział VII

PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW

§ 20.Mieszkaniec Domu ma prawo do :
1) korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom.
2) uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb,
3) współdecydowania w sprawach dotyczących jego osoby,
4) godnego traktowania,
5) zgłaszania skarg i wniosków i wniosków do Rady Mieszkańców i Dyrekcji Domu,
6) uczestniczenia w pracach samorządu i wyboru do Rady Mieszkańców,
7) uzyskiwania pełnych informacji o usługach świadczonych przez Dom,
8) przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych,
9) swobodnego poruszania się poza terenem Domu, stosownie do swoich możliwości psychofizycznych,
10) przebywania poza Domem, po uprzednim powiadomieniu Dyrektora Domu o takim zamiarze, a w szczególnych przypadkach - po uzyskaniu zgody lekarza.
11) mieszkaniec Domu, a także inna osoba zobowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w DPS, (jeżeli mieszkaniec Domu przebywa u tej osoby), nie ponoszą opłat za okres nieobecności  mieszkańca nie przekraczającej   21 dni w roku kalendarzowym,  
12) odpłatnego korzystania z telefonu,
13) bezpłatnego korzystania z sali gimnastycznej i zabiegów fizykoterapii,
14) pełnego udziału w terapii zajęciowej,
15) udziału w organizowanych przez Domu imprezach i zajęciach kulturalno – rekreacyjno - ruchowych,
16) swobodnego praktykowania swojej religii, korzystania z pełnych usług kapłańskich na terenie Domu oraz swobodnego uczestnictwa w obrzędach religijnych w środowisku,
17) zawierania małżeństw,
18) korzystania ze środków transportu,
19) korzystania z usług fryzjerskich,
20) rezygnacji z pobytu w Domu.


§ 21.1.    Obowiązkiem mieszkańca Domu jest w szczególności :

1) współdziałanie z personelem i samorządem mieszkańców w zaspokajaniu swoich potrzeb,
2) dbanie ( na miarę możliwości ) o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach wokół siebie,
    3)  przestrzeganie norm i zasad współżycia,
    4)  przestrzeganie zarządzeń porządkowych,
    5)przyczynianie się do dobrej atmosfery w Domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania,
    6) dbałość o mienie Domu,
    7) ponoszenie opłat za pobyt w Domu w/g obowiązujących przepisów,
    8) zgłaszanie wyjazdów na urlop do Dyrektora Domu,
    9) dla osób palących - palenie papierosów w miejscach do tego wyznaczonych,
10) wstrzemięźliwość od spożywania alkoholu z uwagi na istniejące wśród mieszkańców przewlekłe schorzenia,

2.    Obowiązki mieszkańca Domu nie mogą być nadmierne w stosunku do indywidualnych możliwości.
3.    Mieszkańcy Domu, którzy w sposób umyślny doprowadzili do zniszczenia mienia Domu lub mienia współmieszkańców - są zobowiązani do pokrycia kosztów naprawienia szkód.
4.    W przypadku notorycznego naruszania regulaminu, oraz zakłócania spokoju, po dwukrotnym uprzedzeniu mieszkańca, dyrektor Domu może wystąpić o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu uchylenia decyzji  kierującej do Domu.


Rozdział VIII

ORGANIZACJA  DZIAŁALNOŚCI  KONTROLNEJ

§ 22.1.    Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków Dyrektora:
2.    System kontroli zarządczej, który funkcjonuje w DPS ma na celu:
    - zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz procedurami     wewnętrznymi ,
    - skuteczności i  efektywności działania,
    - wiarygodności sprawozdań,
    - ochrony zasobów,
    - przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
    - efektywności i skuteczności przepływu informacji,
    - zarządzania ryzykiem.
3.    Szczegółowe zasady organizacji kontroli zarządczej w DPS Nr 2 określone zostały przez Dyrektora Domu w odrębnym zarządzeniu.
4.    System kontroli w DPS obejmuje kontrolę funkcjonalną i samokontrolę.
5.    Kontrolę funkcjonalną organizuje i wykonuje:
        a) dyrektor,
        b) z-ca dyrektora,
        c) główny księgowy,
        d) kierownicy działów
6.    Do samokontroli zobowiązany jest każdy pracownik bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. Polega ona na bieżącym kontrolowaniu prawidłowości wykonywanej pracy własnej z uwzględnieniem obowiązków wynikających z zakresu obowiązków i czynności pracownika.§ 23.1.    Z-ca dyrektora i główny księgowy odpowiadają przed dyrektorem Domu za prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej oraz prawidłowe wykorzystywanie wniosków kontroli w zakresie powierzonych im zadań i kompetencji.
2.    Kontrole wewnętrzne wykonują także bezpośredni przełożeni wobec podległych pracowników.
3.    Wyniki kontroli powinny być wykorzystywane w szczególności do :
a) usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i spowodowania prawidłowego funkcjonowania,
       b) umacniania funkcji nadzoru. Rozdział  IX

OCENA OKRESOWA PRACOWNIKÓW§ 24.
1.    Pracownicy Domu mają statut pracowników samorządowych i zatrudniani są  na podstawie Ustawy o pracownikach samorządowych.
2.    Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych podlegają okresowym ocenom, na zasadach określonych w Ustawie o pracownikach samorządowych.
3.    Szczegółowe procedury dokonywania ocen, o którym mowa w punkcie 2 określa dyrektor Domu w drodze odrębnego zarządzenia.


§ 25.1.    Zasady obiegu korespondencji, sposób tworzenia, ewidencjonowania, przechowywania dokumentów oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentów określa Instrukcja Kancelaryjna.
2.    Sposób archiwizowania dokumentów określa Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt.Rozdział  X

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 26.1.    Mieszkaniec Domu ma możliwość złożenia do depozytu przedmioty wartościowe i środki pieniężne nie będące w codziennym użyciu.
2.    Dom nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe nie złożone do depozytu.
3.    Wypłat z depozytu dokonuje się na prośbę mieszkańca bądź upoważnionej przez niego osoby.
4.    W przypadkach rażącego naruszenia Regulaminu Domu przez mieszkańca mogą mieć zastosowanie procedury postępowania w sytuacjach szczególnych.
5.    Prawa i obowiązki mieszkańca Domu oraz procedury stosowane w Domu stanowią oddzielny dokument dostępny dla mieszkańca na każde żądanie.
6.    Prawa i obowiązki mieszkańca Domu oraz procedury stosowane w Domu określa odrębny dokument „ Regulamin Porządkowy”, dostępny dla każdego mieszkańca na każde żądanie.§ 27.1.    Zmiana Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym do jego uchwalenia.§ 28.1.    Regulamin zostaje podany do wiadomości mieszkańcom i pracownikom Domu w ciągu
    3 dni po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu.


Załącznik do uchwały Nr 674/2021 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Maz. z dnia 27 stycznia 2021r.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego
DPS Nr 2 w Tomaszowie Maz.
ul. Jana Pawła II 37

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Jana Pawła II 37

 

Informujemy, że posiadamy wolne miejsca w placówce