Zasady przyjęć i odpłatności

     Osoba ubiegająca  się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla niego miejsca zamieszkania.

Pracownik OPS na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną do tego celu dokumentację tj:

- pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu,
- rodzinny wywiad środowiskowy,
- decyzję o przyznaniu zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu,
- decyzję organu emerytalno-rentownego i pisemną zgodę na ponoszenie opłat za pobyt w domu,
- oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka,zstępnych przed wstępnymi,
- zaświadczenie lekarza  w którym zostanie stwierdzona konieczność umieszczenia w DPS,
- oświadczenie osoby zainteresowanej o wyrażeniu zgody na umieszczenie w DPS,
- zgoda Sądu na umieszczenie w DPS, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych.

    Pobyt w domu jest odpłatny, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalonego przez Starostę najpóźniej  do 31.03 każdego roku.

Zobowiązani do ponoszenia opłat są w następującej kolejności:
- mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- gmina, z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między  średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione w punkcie 1i2.

Do domu przyjmowane są osoby  na podstawie decyzji o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i decyzji ustalającej  opłatę za pobyt przez organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania oraz decyzji o umieszczeniu  w Domu Pomocy Społecznej wydanej z upoważnienia Starosty przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

     Osoby zainteresowane naszą ofertą, oraz ich rodziny zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki. Pracownik socjalny udzieli odpowiedzi na wszystkie państwa pytania. Dodatkowe informacje  można uzyskać w MOPS,GOPS lub PCPR właściwym ze względu na zamieszkanie osoby zainteresowanej.

Informujemy, że posiadamy wolne miejsca w placówce