OGŁOSZENIE z dnia 19.03.2008r. o wyborze oferty najkorzystniejszej w związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę warzyw i owoców

OGŁOSZENIE
z dnia 19.03.2008r.
o wyborze oferty najkorzystniejszej
nr sprawy: DPS-2-III-241/4/2008

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę warzyw i owoców:

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37 informuje ,że do wykonania naszego zamówienia została wybrana firma :

1. oferta nr 1

Handel Hurtowy i Detaliczny Grzegorz Kaczmarczyk
97-200 Tomaszów Maz. ul. Główna 71
z ceną zamówienia 66 945 zł. netto plus należny podatek VAT

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Informujemy ,że Wykonawca który złożył ofertę nr 2

tj. firma „Bracia Ledzion Grzegorz Ledzion , Zbigniew Ledzion

94-234 Łódź ul. Podchorążych 25/27 został wykluczony z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych za nienależyte wykonywanie zamówień , nagminne niedotrzymywanie warunków zawartych w umowie nr 4/2007 z 29.03.2007r., która w rezultacie została rozwiązana .